Pažangios tiltų technologijos

Pažangios tiltų technologijos
Didėjantis automobilių eismas, nepalankios oro sąlygos, tirpinimo druskos, kuriomis žiemą
barstomi keliai, gelžbetonio konstrukcijų senėjimas kasmet blogina tiltų ir viadukų konstrukci-
jų būklę, o grafičiai, per laiką susikaupęs purvas ir sąnašos dar ir sudarko jų estetinį vaizdą.
Itin aukšto techninio lygio inovatyvius produktus ir sisteminius sprendimus tiltų apsau-
gai siūlo Vokietijos gamintojo „MC Bauchemie GmbH“ filialas Lietuvoje.
Inovacijos - tiltų ilgaamžiškumui
Poliuretaninės dangos slopina ir betono kar-
Taip pat būtina laiku užtaisyti atsiradusius
bonizacijos procesą, o konstrukcinių detalių pa-
įtrūkius. Net ir į 0,2 mm pločio įtrūkius negali-
endrovės specialistai atkreipia
viršių padaro atsparų atmosferos veiksniams,
ma numoti ranka - juos būtina užsandarinti, kad
dėmesį, kad, pavyzdžiui, Vo-
ultravioletiniams spinduliams ir nepageidauja-
būtų išvengta betono ir armatūros korozijos.
kietijoje naujos statybos objek-
mam tirpinimo druskų poveikiui.
Sutrūkusias gelžbetonines konstrukcijas til-
B
tuose būtina betoninių paviršių
tuose „MC Bauchemie“ siūlo užsandarinti jas in-
apsauga. O štai Lietuvoje daž-
Remontuoti - laiku
jekuojant standžia epoksidine ar elastinga poliu-
nai apsiribojama tik hidrofobizavimu - pačia pa-
retanine injekavimo medžiaga arba, jeigu trūkiai
prasčiausia paviršių apsaugos forma. Betoninių
Remontuojant tiltus labai svarbu apsaugoti ir jų
yra tik paviršiniai, padengiant elastingais polimer-
paviršių apsauga, kurią užtikrina elastingi dažai
šalitilčius - zonas, skirtas pėstiesiems ir dviratinin-
cemetiniais glaistais ar apsaugine elastingų dažų
MC-COLOR FLEX arba standūs dažai MC-CO-
kams bei techninei tiltų priežiūrai. Ši tiltų dalis bene
danga.
LOR FLAIR, anot UAB „MC Bauchemie“ spe-
labiausiai nukenčia nuo žiemą barstomų druskų,
„MC Bauchemie“ siūlo priemonių ir tiltų re-
cialistų, be galo svarbi, nes apsaugo nuo beto-
ardančių betoną ir armatūrą. Todėl šalitilčius reikė-
montui. Tokiems darbams tinkamas sprendi-
no karbonizacijos.
tų padengti specialiomis liejamomis, atspariomis
mas - betono pakaitalų sistemos, t. y. remonti-
Ne mažiau svarbu tiltų ir viadukų paviršius
slydimui epoksidinėmis ir
(ar) poliuretaninėmis
niai mišiniai, kuriuose yra daug polimerų, todėl
apsaugoti nuo įvairaus aplinkos ir transporto po-
dangomis, kurios konstrukcijas hidroizoliuoja ir
betono pakaitalai pasižymi greitu stingimo laiku.
veikio, taršos ir grafičių. Tokiai paviršių apsau-
apsaugo nuo neigiamo druskų poveikio.
Pavyzdžiui, betonas sustingsta per 28 paras, o
gai „MC Bauchemie“ siūlo naudoti inovatyvią
Specialistai įspėja - net ir gerai prižiūrimų tiltų
„MC Bauchemie“ remontiniai mišiniai galutinį
sistemą MC-COLOR FLAIR VISION. Tai specia-
konstrukcijos ilgainiui sensta bei yra. Jų susidė-
tvirtumą įgauna vos per keletą dienų.
li poliuretaninė danga, kuria padengus paviršių
vėjimą spartina ne tik neigiamas aplinkos povei-
Dar vienas remontinių mišinių ir įtrūkių in-
prie jo nelips ne tik grafičiai, bet ir įvairūs kitokie
kis, bet ir augantis transporto srautas. Dauguma
jekavimo dervų pranašumas tas, kad jos kietė-
teršalai.
tiltų buvo projektuoti prieš pusę amžiaus ir anks-
ja net ir veikiant dinaminėms apkrovoms. Labai
Poliuretaninės dangos dažnai naudojamos ir
čiau, taigi, pritaikyti atlaikyti gerokai mažesnes
svarbu, kad vykdant remonto darbus nebūtina
tiltams per upes, kuriose svyruoja vandens lygis,
apkrovas nei dabar.
nutraukti automobilių eismo.
padengti, nes jos netirpios vandenyje ir mecha-
Siekiant prailginti tiltų eksploatacijos laiką ir
Įmonės
„MC Bauchemie“ gaminiai buvo
niškai labai tvirtos. Tokios dangos apsaugo tiltų
šiuos statinius pritaikyti prie pasikeitusių sąlygų,
naudoti remontuojant ar tiesiant ne vieną til-
kolonas nuo įvairių upės nešulių (akmenų, ledo).
juos būtina tinkamai sutvirtinti. Vienas pažangiau-
tą ar viaduką Lietuvoje, tarp jų Panemunės tiltą
Tokiomis „MC Bauchemie“ dangomis buvo pa-
sių būdų tą padaryti - naudoti „MC Bauchemie“
Kaune, kelio „Via Baltica“ ir Panevėžio aplinkke-
dengtas naujai pastatytas Panemunės tiltas Kau-
tamprumu pasižyminčias anglies pluošto la-
lio viadukus, Vilniaus aplinkkelio estakadas ties
ne ir tiltai Klaipėdoje - per miestą tekanti Danės
meles MC-DUR CFK LAMELLEN ir anglies pluoš-
Gariūnais, Pavilnionių viaduką, Lazdynų tiltą per
upė pasižymi labai svyruojančiu vandens lygiu.
tą MC-DUR CF-SHEETS.
Nerį, pėsčiųjų tiltą Paneriuose ir daug kitų.
65